Name: Xiaojun Jia

 

Field: Quantum Physics

 

Specialization: Quantum Optics, Quantum Information and Communication

Selected Papers

Fang Liu, Yaoyao Zhou, Juan Yu, Jiale Guo, Yang Wu, Shixiong Xiao, Dan Wei, Yong Zhang, Xiaojun Jia, and Min Xiao, "Squeezing-enhanced fiber Mach-Zehnder interferometer for low-frequency phase measurement", App. Phys. Lett. 110, 021106 (2017) (pdf)

Meiru Huo, Jiliang Qin, Zhihui Yan, Xiaojun Jia, and Kunchi Peng, "Generation of two types of nonclassical optical states using an optical parametric oscillator with a PPKTP crystal", App. Phys. Lett. 109, 221101 (2016) (pdf)

Liang Wu, Zhihui Yan, Yanhong Liu, Ruijie Deng, Xiaojun Jia, Changde Xie, and Kunchi Peng, "Experimental generation of tripartite polarization entangled states of bright optical beams", App. Phys. Lett. 108, 161102 (2016)

Yaoyao Zhou, Xiaojun Jia, Fang Li, Juan Yu, Changde Xie and Kunchi Peng, "Quantum Coherent Feedback Control for Generation System of Optical Entangled State", Scientific Reports, 5, 11132 (2015) (pdf)

Xiaojun Jia, Zhihui Yan, Zhiyuan Duan, Xiaolong Su, Hai Wang, Changde Xie, and Kunchi Peng, "Experimental Realization of Three-Color Entanglement at Optical Fiber Communication and Atomic StorageWavelengths", Phys. Rev. Lett., 109, 253604 (2012) (pdf)

Xiaojun Jia, Jing Zhang, Yu Wang, Yaping Zhao, Changde Xie, and Kunchi Peng, "Superactivation of Multipartite Unlockable Bound Entanglement", Phys. Rev. Lett., 108, 190501 (2012) (pdf)

Zhihui Yan, Xiaojun Jia, Xiaolong Su, Zhiyuan Duan, Changde Xie, and Kunchi Peng, "Cascaded entanglement enhancement", Phys. Rev. A, 85, 040305(R) (2012) (pdf)

Xiaolong Su, Aihong Tan, Xiaojun Jia, Jing Zhang, Changde Xie, and Kunchi Peng, "Experimental Preparation of Quadripartite Cluster and Greenberger- Horne-Zeilinger Entangled States for Continuous Variables", Phys. Rev. Lett., 98, 070502 (2007) (pdf)

Xiaojun Jia, Xiaolong Su, Qing Pan, Jiangrui Gao, Changde Xie, Kunchi Peng, "Experimental Demonstration of Unconditional Entanglement Swapping for Continuous Variables", Phys. Rev. Lett. 93, 250503 (2004) (pdf)